• Informácie k otvoreniu školy od 22. 02. 2021
     • Informácie k otvoreniu školy od 22. 02. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme  Vám,  že od 22. 02. 2021 začíname s prezenčným spôsobom výučby  žiakov 4. ročníka. Vyučovanie začína ráno 7.30 hod. Rozpis rozvrhu Vám bude zaslaný prostredníctvom systému Edupage.

      Podmienkou otvorenia školy je pretestovanie žiakov 4. ročníka a zamestnancov školy.  Vhodný termín testovania pred nástupom do školy je od 19. 02. 2021 do 21. 02. 2021, prosíme žiakov aby sa testovali v zriadených MOM v jednotlivých mestách, alebo v mieste svojho bydliska, pretože škola nebude zabezpečovať testovanie.

      Školská jedáleň bude otvorená od pondelka 22. 02. 2021 – prihlasovať sa môžete prostredníctvom stravovacieho systému cez web školy alebo prostredníctvom e-mailu: skolskajedalenoadk@gmail.com  - potrebné je  uviesť meno, priezvisko a dátum požiadavky na stravu.

      Cudzí stravníci a žiaci vzdelávajúci sa dištančne, zatiaľ (až do odvolania), nemajú nárok na stravovanie v školskej jedálni.

      Školský internát nebude poskytovať svoje služby.

      Pri ceste do školy svoj pohyb žiaci  preukazujú okrem iného  aj výpisom z vysvedčenia.

      V prípade nejasností kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

      Ing. Antónia Bedleková
      zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie

     • 2% dane z príjmu

     • Milí rodičia, priatelia našej školy.

      V mene neziskovej organizácie Ekonóm, ktorého cieľom je podporovať aktivity žiakov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, Vás chcem požiadať o darovanie 2% z dane z príjmu.

      NO Ekonóm aj vďaka Vašim príspevkom pomáha vytvoriť pre žiakov program a organizovať aktivity nad rámec školského vzdelávacieho programu – finančne podporuje exkurzie, spolupodieľa sa pri podávaní a realizácii malých projektov, odmeňuje úspešných žiakov, spolufinancuje nákup odbornej literatúry, zabezpečuje kultúrne podujatia a podporuje dobrovoľnícku aktivitu žiakov.
      Verím, že aj v tomto kalendárnom roku, spolu s Vami, dokážeme robiť dobré veci v prospech Vašich detí.


      S úctou a vďakou

      Ing. Michal Batuna

      riaditeľ NO Ekonóm pri OA DK 

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%(3/) zaplatenej dane 2020

      Vyhlásennie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2020

    • Postup na slovenské kolo v spracovaní informácií na počítači
     • Postup na slovenské kolo v spracovaní informácií na počítači

     • V mesiaci február sa tradične organizuje krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. V školskom roku 2020/2021 sa súťaž uskutočnila online.

      Naši študenti, pod vedením Mgr. Jána Pilka a Mgr. Tatiany Antalovej v disciplíne wordprocesing získali výborné umiestnenie:

      1. miesto - Monika Kaukičová, IV. B,  percento dosiahnutých bodov  92,19 %

      2. miesto - Rastislav Bomba, IV. A, percento dosiahnutých bodov  84,68 %

      Obidvaja študenti postupujú na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v marci. Študentom gratulujeme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov v celoslovenskom kole.

     • Úspech cvičnej firmy CK Oraving na veľtrhu v Žatci

     • CF CK Oraving s.r.o., c. f. sa zúčastnila pod vedením pani Martiny Pukáčovej na 8. regionálnom veľtrhu firiem v Žatci dištančnou formou. Spomedzi 61 českých a slovenských firiem sme sa umiestnili nasledovne:

      5. miesto - súťaž o Najlepšiu webovú stránku
      27. miesto - súťaž o Najlepší leták
      33. miesto - súťaž o Najlepšie logo

      Ďakujeme za  reprezentáciu.

    • Opustil nás kolega Zoroslav Gajdoš
     • Opustil nás kolega Zoroslav Gajdoš

     • Smútočné oznámenie o úmrtí kolegu Zoroslava Gajdoša

      Dňa 21. februára 2021 nás opustil kolega Zoroslav Gajdoš, ktorý pracoval na našej škole ako pedagóg. Pána Gajdoša si budú kolegovia a priatelia pamätať ako obetavého a priateľského človeka.

      Venujme mu tichú spomienku. 

      Česť jeho pamiatke!

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že žiaci 4. ročníka budú naďalej v období od 08. 02. 2021 do 12. 02. 2021 pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.

      Návrat do školy po jarných prázdninách bude závisieť od vývoja pandemickej situácie a bude Vám s predstihom oznámený.

     • Maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021

     • Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04. 01. 2021 sa maturitné skúšky upravujú v školskom roku 2020/2021 takto:

      1. Externá časť maturitnej skúšky sa ruší, konkrétne z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika.
      2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (konkrétne slohová práca z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a esej z cudzích jazykov) sa uskutoční v termíne od 12. 04. 2021. Presný termín určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31. 03. 2021.
      3. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 20. 04. - 22. 04. 2021.
      4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  - uskutoční sa v termíne od 24. 05. - 28. 05. 2021,   z predmetov-  slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk – anglický jazyk, teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
     • Pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19?

     • Aj v tomto náročnom období sú v poradenských zariadeniach tímy odborníkov - psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, ktorí podľa potrieb rodiča, dieťaťa/žiaka, klienta, v súčasnosti dištančnou formou, zabezpečujú odborné konzultácie, poradenstvo, krízovú intervenciu, terapiu, preventívne aktivity.

      • Krízová linka pomoci – internetová poradňa pre mladých - nonstop, anonymne, bezplatne
       https://ipcko.sk/mapa-pomoci/linky-pomoci/
      • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín
       e-mail: cpppapdk@gmail.com., prevencia@cpppapdk.sk
      • Linka detskej istoty – www.ldi.sk
    • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • 20. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré v tomto roku prebiehalo formou online testu. Našu školu reprezentovali dve žiačky tretieho ročníka, Tatiana Pikošová a Klaudia Gavendová. Obom žiačkam sa výborne darilo a postúpili do krajského kola. Dievčatám blahoželáme.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje