• Základné informácie

    •  

     Ukončovanie výchovy a vzdelávania maturitnou skúškou upravuje:

     • Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, šiesta časť § 72 - § 93,
     • Vyhláška MŠ SR č. 224/2022 o strednej škole,
     • Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR.

      

     Cieľové požiadavky platné od školského roku 2018/2019
      

     Základné informácie k maturitnej skúške pre školský rok 2023/2024 - NIVAM

     Základné informácie k maturitnej skúške 2024

     Časti a formy maturitnej skúšky z predmetov, ktoré majú externú časť a písomnú formu internej časti alebo len externú časť


     Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2024


     Maturitnú skúšku tvoria štyri predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra,
     • cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk),
     • teoretická časť odbornej zložky,
     • praktická časť odbornej zložky.

      

     Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku (MS) aj z ďalších predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti (EČ) maturitnej skúšky alebo len internej časti (IČ) maturitnej skúšky (PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí maturitnej skúšky súčasne. Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
     Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku. Maturitnú skúšku z cudzieho jazyka vykoná žiak strednej odbornej školy na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Žiak strednej odbornej školy si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet,vykoná iba ústnu formu internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

     Predmety slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk majú externú časť maturitnej skúšky(EČ MS), písomnú formu internej časti (PFIČ MS) a ústnu časť internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS).
     Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). EČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. Dozor pri vykonávaní EČ MS a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ MS koná.
     Písomná forma internej časti sú centrálne zadané štyri témy z vyučovacieho jazyka, z ktorých si žiak vyberá jednu, centrálne vypracované zadanie z cudzieho jazyka v úrovniach B1 a B2, ktoré zadáva NIVAM. PFIČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR.

     Informácie k maturitnej skúške pre školský rok 2023/2024 - NIVAM: 

     Základné informácie k maturitnej skúške pre školský rok 2023/2024 - NIVAM

     Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2023/2024

      

     Na webovej stránke NIVAM www.nivam.sk v časti Maturita sú zverejnené Základné informácie o MATURITE. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

     Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

     1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
     2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

     Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

     1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
     2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      

     Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktická časť odbornej zložky (PČOZ).

     Teoretická časť odbornej zložky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu TČOZ sú maturitné témy integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti teoretické vzdelanie.
     Praktická časť odbornej zložky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. PČOZ je integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti praktická príprava.
      

      

     Časti a formy maturitnej skúšky 

     Predmet

     Úroveň

     Externá časť

     Interná časť

     Písomná forma

     Ústna forma

     Príprava

     Odpoveď

     Slovenský jazyk a literatúra

     -

     100 min.

     150 min.

     20 min.

     20 min.

     Anglický jazyk

     B2

     120 min.

     60 min.

     20 min.

     20 min.

     Anglický jazyk

     B1

     100 min.

     60 min.

     20 min.

     20 min.

     Matematika

     -

     150 min.

     -

     -

     -

     Teoretická časť odbornej zložky

     -

     -

     -

     30 min.

     30 min.

     Praktická časť odbornej zložky – OA

     -

     -

     510 min.

     -

     -

     Praktická časť odbornej zložky – OA

     -

     -

     -

     -

     30 min.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje