• Základné informácie 

    Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne v spolupráci so zamestnávateľmi sa zapája do systému duálneho vzdelávania od školského roku 2020/2021  v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

    V triedach s odborom 6317 M obchodná akadémia budú mať možnosť žiaci podpísať učebnú zmluvu s vybranými zamestnávateľmi. Po úspešnom prijímacom konaní bude žiak môcť absolvovať výberové konanie u samotných zamestnávateľov a praktickú prípravu počas celého štúdia absolvovať v reálnom podnikateľskom prostredí. Podrobnejšie údaje o zamestnávateľoch nájdete v záložke zamestnávatelia.

    SYSTÉM ŠTÚDIA

    Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Praktické vyučovanie prebieha formou vyučovacieho predmetu odborná prax v dielni školy a u vybraných zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí majú osvedčenie Republikovej únie zamestnávateľov o spôsobilosti pre vykonávanie praktického vzdelávania.

    VÝHODY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

    • kvalitné vzdelávanie s ohľadom na potreby trhu práce
    • praktická príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa
    • získanie pracovných návykov, spoznanie firemnej kultúry
    • možnosť zárobku už na strednej škole

    MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA:

    • odborný pracovník v oblasti účtovníctva
    • odborný pracovník v oblasti personalistiky
    • odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie, zásobovanie a expedíciu
    • všeobecný administratívny pracovník
    • administratívny pracovník v bankovom sektore
    • administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy 
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje