• PRIDANÁ HODNOTA VO VZDELÁVANÍ v predmete SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA nad úrovňou očakávania

     • Za obdobie rokov 2019 – 2023, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2019, je pridaná hodnota vo vzdelávaní  v kategórii nad úrovňou očakávania.

      Pridaná hodnota našej školy vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatúra, ktorá predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu žiakov dopĺňa výsledky žiakov v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Na rozdiel od priemernej úspešnosti žiakov školy v EČ MS, zohľadňuje aj vedomostnú úroveň žiakov v SJL pri vstupe na strednú školu odmeranú Testovaním 9 (T9).

      Školy sú posudzované osobitne v rámci dvoch skupín.

      Na základe porovnania s priemerným výsledkom ostatných škôl tej istej skupiny je pridaná hodnota  školy zaradená do jednej z troch kategórií:

      nad úrovňou očakávania, ak progres žiakov Vašej školy zahrnutých v modeli za obdobie strednej školy odmeraný na základe testov T9 a EČ MS je štatisticky významne nadpriemerný,

      v súlade s očakávaním, ak progres žiakov nie je štatisticky významne odlišný od priemeru,

      pod úrovňou očakávania, ak je progres žiakov štatisticky významne podpriemerný.

       

    • „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu“
     • „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu“

     • foto

      Tento názov nesie súťaž videospotov, ktorú každoročne vyhlasuje Úrad vlády Slovenskej republiky a do ktorej sa každoročne zapájajú aj študenti našej školy. Cieľom súťaže je originálnou a pre študentov atraktívnou formou zviditeľniť finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch, resp. v ich blízkom okolí, meste, či obci. Cieľom súťaže je aj podpora tvorivosti mladých ľudí, vytvorenie možnosti prezentovať svoje schopnosti, talent, ale aj mesto či región, z ktorého pochádzajú, kde bývajú, študujú a pod.

      Do školského kola súťaže študenti prihlásili 64 videospotov, z ktorých porota do národného kola zaslala deväť najlepších prác. Naši študenti sa nedali zahanbiť ani v národnom kole, kde získali niekoľko umiestnení. 2. miesto získal Andrej Hlbočan, 3. miesto Radko Krivda – I. A trieda, Alexandra Hanková – II. A trieda a Timotej Greguška – II. B trieda. Porota udelila aj Cenu publika, ktorú získala naša študentka Nina Kohárová z I. A triedy. Všetci študenti si 10. novembra 2023 z rúk pána Petra Maleca z Úradu vlády Slovenskej republiky prevzali diplomy a vecné ceny. Študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 27. novembra 2023 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Viac ako 30 žiakov v dvoch kategóriách využilo možnosť preukázať svoje vedomosti v cudzom jazyku. V silnej konkurencii postúpilo do ústnej časti 9 žiakov. V kategórii 2A zvíťazila žiačka 1.B triedy Karin Kačiaková a v kategórii 2B je víťazom Alexandra Bakošová zo 4.A triedy. Víťazkám blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa už tradične bude konať na našej škole 17. januára 2024.

    • iBobor
     • iBobor

     • Dňa 7. 11. a 9. 11. 2023 sa konala informatická súťaž iBobor. Medzi úspešných riešiteľov našej školy sa zaradili nasledujúci žiaci:

      kategória junior:

      1. Šimon Voška II.B
      2. Ema Zanovitová II.B
      3. Monika Kotúľová I.A
      4. Jakub Samek II.B
      5. Diana Slovíková I.B
      6. Natália Jendrašíková II.B
      7. Dávid Pjontek I.A

      Úspešným žiakom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu. 

    • Plagát k výročiu školy
     • Plagát k výročiu školy

     • foto

      Pri príležitosti 55. výročia školy si predmetová komisia grafických predmetov a informatiky počas predmetu aplikovaná informatika pripravila pre žiakov súťaž o plagát k výročiu školy. Zo všetkých prác si žiaci vybrali 12 plagátov, z ktorých boli v školskej ankete na prvých troch miestach umiestnené nasledovné práce:

      1. Lenka Matúšová I.B 
      2. Romana Dibdiaková I.B
      3. Sofia Legemzová I.A

       

       

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 22. 11. 2023 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa jej 9 žiačok v kategórii 2A a 1 žiačka v kategórii 2C. Do okresného kola postúpili Lenka Kubalová z I.A, Miriam Brontvajová z I. B a priamo do krajského kola Laura Smolko z III. B. Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Pretláčanie rukou
     • Pretláčanie rukou

     • foto

      V piatok  - 24. 11. 2023 sa v našej telocvični konalo druhé kolo stredoškolskej miniligy v pretláčaní rukou. Súťaže sa zúčastnilo 135 žiakov z piatich stredných škôl z okresu Dolný Kubín. Našu školu reprezentovalo vyše 30 žiačok a žiakov. Na domácej pôde sme dosiahli veľmi pekné výsledky. Najlepšie sme uspeli v kategóriách:

      Žiačky do 60 kg:

      • 2. miesto Zuzana Kumová,
      • 5. miesto Anna Maxoňová.

      Žiačky nad 60kg:

      • 1. miesto Vanessa Jurčáková bez jedinej prehry,
      • 3. miesto Martina Jurigová.

      Žiaci do 70 kg:

      Veľkým prekvapením bol Erik Puška, ktorý dokázal vo finále obrátiť skóre a tak zvíťazil v kategórii.

      Žiaci do 80 kg:

      • 1. miesto Matúš Subjak
      • 2. miesto Adrián Šlachta

      Ďakujeme finalistom a všetkým zúčastneným za reprezentáciu a získanie cenných bodov pre našu školu. Veľké poďakovanie patrí aj našej Barbore Bajčiovej a pánu Skálovi.

    • Mladý Európan OA
     • Mladý Európan OA

     • Obchodná akadémia vyhlasuje školské kolo súťaže „Mladý Európan OA“.

      Súťaž je určená pre študentov 1. - 3. ročníka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne a  má dve úrovne. Prvá úroveň - školské kolo - bude pozostávať z 5 kôl, ktoré budú prebiehať on-line, v prostredí EduPage. Otázky každého kola budú zverejnené v pondelok a musíte ich zodpovedať do konca týždňa (do nedele do 24.00 h). Druhá úroveň - finále školského kola bude prebiehať prezenčne v januári 2024. Do finále postúpi 10 najlepších účastníkov zo školského on-line kola. Na víťazov školského kola čakajú hodnotné vecné ceny a veríme, že aj výlet do niektorej z inštitúcií EÚ. 

      Ak sa v budúcnosti plánujete zúčastniť mobility programu Erasmus+, táto súťaž môže byť prvým krokom k dosiahnutiu svojho cieľa.

    • Rozbehni svoj biznis
     • Rozbehni svoj biznis

     • foto

      V spolupráci s agentúrou „Rozbehni svoj biznis!“  sa dňa 23.11. 2023  žiaci tretieho ročníka zúčastnili workshopu zameranom na podporu podnikateľských aktivít. V rámci workshopu si mohli utvrdiť svoje podnikateľské zručnosti a dozvedieť sa nové vedomosti v oblasti podnikania.

    • PREDSUDKY
     • PREDSUDKY

     • foto

      Dňa 24. 11. 2023 sa na našej škole, pod záštitou Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a mesta Dolný Kubín, konala preventívna protidrogová prednáška. Cieľom tejto akcie bolo poukázať na negatívny vplyv závislostí a ich dopad na život človeka.

    • READYCON - online konferencia
     • READYCON - online konferencia

     • Dňa 21. 11. 2023 sa na našej škole konala najväčšia online konferencia READYCON, prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka mali možnosť vypočuť si prednášky z oblasti marketingu, manažmentu, mediálnej výchovy a financií.

    • Záložka do knihy
     • Záložka do knihy

     • Dňa 23. 11. 2023 tvorili žiaci II. B triedy originálne záložky do knihy, ktorých tematiku zamerali na oslavu 55. výročia vzniku školy. Uvedená aktivita bola doplnená o čitateľský kvíz, v rámci ktorého si žiaci rozvíjali svoje čitateľské kompetencie.

    • Hrdinovia internetu
     • Hrdinovia internetu

     • Hrdinovia internetu, online školenie Googlu, sa zameriava  na internetovú bezpečnosť detí. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Školenie poskytuje pedagógom nástroje a metódy potrebné pri učení základov digitálnej bezpečnosti. 

    • Bedminton
     • Bedminton

     • V stredu 21.11. 2023 sa na ZŠ Janka Matúšku uskutočnilo okresné kolo v bedmintone. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat a chlapcov. Obidve družstvá odviedli výborný výkon a odniesli si pekné druhé miesto. Za reprezentáciu školy žiakom ďakujeme. 

    • Deň študentstva
     • Deň študentstva

     • Dňa 16. novembra 2023 si študentský parlament z príležitosti udalostí zo 17. novembra pripravil pre svojich spolužiakov prezentáciu spojenú s kvízom. Žiaci 1. až 3. ročníka sa stretli v aule, kde si spoločne pozreli prezentáciu obsahujúcu históriu udalostí spojených so 17. novembrom. Na záver si zvolení zástupcovia tried mohli preveriť svoje vedomosti v krátkom kvíze.

    • Činy majú svoje dôsledky
     • Činy majú svoje dôsledky

     • Dňa 15.11. 2023 sa v priestoroch školy uskutočnila preventívna aktivita pre žiakov 3. ročníka s názvom "Činy majú svoje dôsledky".  Aktivita bola pripravená v spolupráci s komunitným centrom EDUKOS. Hlavnou témou boli dôsledky činov z trestnoprávneho hľadiska s dôrazom na moderné alternatívy trestného systému. Žiaci mali zároveň možnosť zúčastniť sa zážitkového workshopu zameraného na nacvičenie základných restoratívnych princípov.

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • foto

      Dňa 15. 11. 2023 sa na ZŠ Petra Škrabáka uskutočnilo okresné kolo v šachu. Obchodnú akadémiu reprezentovali traja chlapci a dve dievčatá. Najlepšie umiestnenie dosiahol Andrej Zoššák, ktorý získal druhé  miesto. Andrejovi gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy.

    • Kaligram k 55. výročiu školy
     • Kaligram k 55. výročiu školy

     • Dňa 14. 11. 2023 vytvárali žiaci III. B triedy originálne básne – kaligramy, ktorých tematikou bolo 55. výročie založenia našej školy. Hrali sa so slovami, dávali ich do nových vzťahov a vytvárali zaujímavé umelecké diela. Uvedená aktivita rozvíjala schopnosť žiakov hľadať súvislosti medzi významom viacerých slov.

    • Futsal
     • Futsal

     • Na okresnom kole vo futsale, ktoré sa konalo 14. 11. 2023 v telocvični Strednej odbornej školy polytechnickej v Kňažej, sa náš tím po vyrovnaných zápasoch prebojoval do súboja, kde sa rozhodovalo o víťazovi podujatia. V celkovom skóre sa chlapcom podarilo umiestniť na treťom mieste. Všetkým ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy. 

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje