• Organizácia školského roka

    •  

      
     • Školský rok sa začína 1. septembra 2021.
     • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).
     • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021 (pondelok). 
     • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2022 (pondelok). 
     • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022(utorok) a končí sa 30. júna 2022(štvrtok). 
      
     Prázdniny
      
     • jesenné  - 28. 10.  2021 -  29. 10.  2021,  vyučovanie sa začne 02. 11. 2021 (utorok)
     • vianočné - 23. 12. 2021 - 07. 01. 2022 vyučovanie sa začne 10. 01. 2022 (pondelok)
     • polročné - 04. 02. 2022 (piatok), vyučovanie začne 07. 02. 2022 (pondelok)
     • jarné - 07. 03. 2022 – 11. 03. 2022, vyučovanie sa začne 14. 03. 2022 (pondelok)
     • veľkonočné - 14. 04. 2022 - 1904. 2022 vyučovanie sa začína 20. 04. 2022 (streda)
     • letné - 01. 07. 2022- 31. 08.  2022
      
     Klasifikačná pedagogická rada 
      
     • polročná - 25. január 2022
     • koncoročná -  28. jún 2022
      
     Maturitná skúška 

     Externá časť MS a písomná forma internej časti MS:

     • slovenský jazyk a literatúra - 15. 05. 2022
     • anglický jazyk                         - 16. 03. 2022
     • matematika                            - 17. 03. 2022
     • praktická časť odbornej zložky -  11. 04. - 13. 04. 2022
     • ústna forma internej časti         -  23. 05. - 10. 06. 2022 
     • absolventské skúšky DS - jún 2022 
       
     Prax 
     • 3. ročník -  23. 05. 2022 – 03. 06. 2022
     • 4. ročník  -  06. 12. 2021 – 17. 12. 2021 
      
     Prijímacie skúšky do 1. ročníka 
      
     • 1. termín: 09. 05. 2022 (pondelok)
     • 2. termín: 12. 05. 2022 (štvrtok)
     • 2. kolo:     21. 06. 2022 (utorok)
      
     Denné štúdium 
     • kritériá budú vopred zverejnené na webovom sídle v časti prijímacie konanie.
      
     Externé špecializačné pomaturitné štúdium – študijný odbor daňové služby sa v školskom roku 2021/2022 otvára. Bližšie informácie budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

     • Termíny prijímacieho konania:  jún a august 2021 – bez prijímacích skúšok 
      
     Plenárne rodičovské združenie  - podľa vývoja pandémie
     Deň otvorených dverí  -  11. február 2022
     Kurz pohybových aktivít v prírode (letný)  - 2. ročník - 03. 09. 2021
     Lyžiarsky výcvik – podľa vývoja pandémie
     Kurz ochrany života a zdravia -  3. ročník – 06. 09. 2021 - 08. 09.  2021
      
     Dolný Kubín,  27. 08. 2021                            Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje