• Organizácia školského roka

    •  

      
     • Školský rok sa začína 1. septembra 2023.
     • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).
     • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2023 (streda). 
     • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2024 (streda). 
     • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok). 
      
     Prázdniny
      
     • jesenné  - 3010.  2023 -  31. 10.  2023,  vyučovanie sa začne 02. 11. 2023 (štvrtok)
     • vianočné - 23. 12. 2023 - 07. 01. 2024 vyučovanie sa začne 08. 01. 2024 (pondelok)
     • jarné - 19. 02. 2024 - 23. 02. 2024, vyučovanie sa začne 26. 02. 2024 (pondelok)
     • veľkonočné - 28. 03. 2024 - 0204. 2024 vyučovanie sa začína 03. 04. 2024 (streda)
     • letné - 01. 07. 2024- 31. 08.  2024
      
     Klasifikačná pedagogická rada 
      
     • polročná - 26. január 2024
     • koncoročná -  25. jún 2024
      
     Maturitná skúška 
      
     Externá časť MS a písomná forma internej časti MS:
      
     • slovenský jazyk a literatúra     - 12. 03. 2024
     • anglický jazyk                         - 13. 03. 2024
     • matematika                            - 14. 03. 2024
     • praktická časť odbornej zložky -  15. 04. - 18. 04. 2024
     • ústna forma internej časti         -  20. 05. - 07. 06. 2024, určí RÚŠS 
     • absolventské skúšky DS -  03. 06. - 28. 06. 2024  
       
     Prax 
     • 3. ročník -   20. 05. 2024 -  31. 05. 2024
     • 4. ročník  -  04. 12. 2023 – 15. 12. 2023  
      
     Prijímacie skúšky do 1. ročníka 
      
     • 1. termín: 02. 05. 2024 (štvrtok)
     • 2. termín: 06. 05. 2024 (pondelok)
     • 2. kolo:     18. 06. 2024 (utorok)
      
     Denné štúdium 
     • kritériá budú vopred zverejnené na webovom sídle v časti prijímacie konanie.
      
     Externé špecializačné pomaturitné štúdium - bližšie informácie budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.
      
     • Termíny prijímacieho konania: jún a august 2024 – bez prijímacích skúšok 
      
     Plenárne rodičovské združenie  - 12. 10. 2023
     Deň otvorených dverí  -  02. 02. 2024
     Účelové cvičenie - 1. a 2. ročník - 11. 09.  2023 (1. polrok), 15. 04. 2024 (2. polrok)
     Lyžiarsky výcvik –  február 2024
     Kurz ochrany života a zdravia -  3. ročník – 06. 09. - 08. 09. 2023
     Pohybové aktivity v prírode  - 2. ročník - 16. 04. - 17. 04. 2024
      
      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje