• Oznam
     • Oznam

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

      Vážení rodičia,

      za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19, Vám oznamujeme, že rodičovské združenie sa bude konať  v období od  05. 10. 2020  - 09. 10. 2020 on-line formou. Vaši triedni učitelia Vás budú kontaktovať.

      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 08. až 10. septembra 2020 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka.

      Prvý deň čakal žiakov výstup na vrchol Veľkého Choča. Cieľom bolo dosiahnuť vrchol štítu a zorientovať sa na turistických chodníkoch a vo voľnej prírode.

      Druhý deň nasledoval splav dolného toku rieky Oravy. Žiaci boli najskôr poučení o správnom chovaní sa v neznámych vodách a dostali základné inštrukcie o vodáctve a splavovaní. Po prevzatí svojej výstroje, mohli okrem splavovania sledovať okolitú prírodu povodia Oravy.

      Tretí deň sa niesol v duchu prvej pomoci, civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a nácviku športovej streľby.

      foto

     • Pokyny pre žiakov k začiatku školského roka 2020/2021

     • Nástup žiakov do školy bude v stredu 2. septembra 2020 o 8.30 hod. v triedach s triednymi učiteľmi. Žiaci sú povinní pri vstupe do školy odovzdať tlačivo Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom.
      Bez tohto tlačiva a nasadeného rúška nebudú môcť vstúpiť do budovy. Pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať odstupy.
      V prípade akýchkoľvek prejavov ochorenia, ktoré by mohli signalizovať nástup Covid-19, prípadne iného infekčného ochorenia Vás žiadame nevstupovať do školy a túto skutočnosť oznámiť svojmu triednemu učiteľovi.
      Všetci žiaci sú povinní nosiť počas pobytu v interiéri školy rúško. Želáme pekný zvyšok prázdnin. Tešíme sa na Vás.

     • Usmernenie žiakov pred nástupom do školského internátu

     • Pri nástupe do školského internátu sa žiaci okrem potvrdenia o bezinfekčnosti  podpísanom rodičmi, preukážu aj vypísaným zdravotným dotazníkom, ktorý nájdu v prílohe.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského zariadenia.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti.

      zdravotny_zaznam.docx

    • Návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
     • Návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

     • foto video

      26. júna 2020 navštívil Obchodnú akadémiu pán Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pán minister prišiel blahoželať  k úspechu školy, k získaniu prestížnej Ceny J. A. Komenského, ktorú uďeľuje Európska komisia za kvalitnú výuku o EU. Školu poctila svojou návštevou aj pani predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Hostia si pozreli interaktívnu výstavu "História zážitkom" a v aule  sa stretli s ocenenými žiakmi a pedagógmi školy. 

       

       

    • Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne získala Cenu Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii
     • Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne získala Cenu Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii

     • V predvečer Dňa Európy, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež pani Mariya Gabrielová,  vyhlásila výsledky súťaže Cena Jana Amosa Komenského.

      Súťaž, ktorú vyhlásila Európska komisia, bola určená pre stredné školy členských štátov EÚ a jej cieľom bolo podporiť a zviditeľniť úsilie škôl, ktoré inšpiratívnym spôsobom poskytujú výučbu o Európskej únii. Ako uviedla Mariya Gabrielová v svojom prejave: „Učenie sa o Európskej únii v škole nie je luxus, je to nevyhnutné. Potrebujeme zlepšiť znalosti a porozumenie občanov Európskej únii od útleho veku. Naše školy podporujú kritické povedomie o Európskej únii a pocit spolupatričnosti spôsobom, ktorý ma inšpiruje. Teší ma, že táto cena dáva uznanie a zviditeľnenie tejto hodnotnej práce.“

      Do súťaže sa prihlásili školy z 24 členských štátov, hodnotitelia ocenili 22 škôl, jednu z každej členskej krajiny. Preto sme s veľkým napätím očakávali vyhlásenie výsledkov. Naša práca bola korunovaná úspechom a za Slovenskú republiku bola ocenená práve naša škola – nielen uznaním, ale aj zaujímavou finančnou čiastkou.

      Ak vás zaujímajú aktivity, za ktoré sme získali uznanie, viac nájdete ich na našej stránke. K získaniu prestížneho ocenenia nám blahoželalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Záznam zo slávnostného vyhlasovania výsledkov súťaže nájdete tu.

      Gratulácia

    • Beh za Európu 2020
     • Beh za Európu 2020

     • foto

      Každý rok si 9. mája pripomíname Deň Európskej únie, pretože práve 9. mája 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vyslovil myšlienku na zjednotenie európskych krajín, aby sa tak zabezpečil trvalý mier a prosperita. Pri príležitosti  Dňa Európy sme zorganizovali už druhý ročník Behu za Európu.

      Keďže nám súčasná situácia s koronavírusom neumožnila zorganizovať hromadné podujatie, rozhodli sme sa usporiadať virtuálny beh. Účastníci mohli v týždni od 3. mája do 9.mája prebehnúť/prejsť symbolických 2020 m. Celkovo sa behu zúčastnilo 122 účastníkov, z toho 122 žiakov, 7 učiteľov a 8 iných účastníkov. Najviac žiakov sa zapojilo z triedy 2. A, ktorých čaká po nástupe do školy sladká odmena. 

      Vyhrali však všetci, pretože Behom za Európu sme vyjadrili podporu nielen Európskej únii a jej hodnotám, ale aj spoločnému úsiliu na zvládnutie boja s koronavírusom. Veríme, že v roku 2021 sa znova spoločne stretneme na 3. ročníku Behu za Európu. Tešíme sa na vás.

       

     • Oznámenie riaditeľky školy o hodnotení žiakov

     • Riaditeľka školy oznamuje žiakom aj  ich zákonným zástupcom, že v súlade s Usmernením ministra školstva na hodnotenie žiakov stredných škôl, zo dňa 20. apríla 2020 a s uznesením pedagogickej rady, budú v druhom polroku školského roka 2019/2020 všetky predmety hodnotené známkou.

    • Prijímacie skúšky a maturitné skúšky
     • Prijímacie skúšky a maturitné skúšky

     • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť MS, teda „ústne maturity", by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

      Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 15.04.2020 umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia. V aktuálnej situácii je však potrebné dodržiavať jasne stanovené a prísne pravidlá. 

      SKÚŠOBNÁ KOMISIA:

      ►   musí realizovať skúšky v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.), 

      ►   vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m, 

      ►   každý skúšajúci musí byť chránený rúškom, používať vlastné písacie potreby, obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.), vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

       

      ŠTUDENTI:

      ►   v rámci maturít musia byť študenti pozývaní iba po jednom; v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch je potrebné dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu), 

      ►   v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov, 

      ►   každý študent musí byť chránený rúškom, 

      ►   používať vlastné písacie potreby, 

      ►   obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, 

      ►   vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami, 

      ►   priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.).

       

      MERANIE TEPLOTY, GRATULÁCIA BEZ TRADIČNÉHO PODANIA RÚK

      ►   pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov 

      ►   v priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. 

      ►   po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať. 

      ►   gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk


      O D Ô V O D N E N I E

      Vzhľadom na blížiace sa termíny riadneho vykonávania prijímacích skúšok a ukončovania vzdelávania na stredných školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo hlavného hygienika SR o súčinnosť pri ich zabezpečení.

      Potreba zaviesť čo najprísnejšie protiepidemické opatrenia vyplynula z aktuálnej situácie v súvislosti so šírením infekcie COVID-19. Tieto opatrenia boli vypracované a ich platnosť je vymedzená striktne na časové obdobie konania prijímacích a maturitných skúšok v čase trvania epidémie, spôsobenej infekciou COVID 19.

      Účelom týchto opatrení je zabránenie eventuálneho prenosu uvedenej infekcie medzi pedagógmi a študentmi počas konania skúšok, nakoľko ide o vysoko kontagiózne ochorenie, šíriace sa formou kvapôčkovej infekcie. Efektivita navrhovaných opatrení bude zaručená iba pri ich dôslednom dodržiavaní.

      Ďalším z predpokladov úspešnosti prijatých opatrení je zodpovedný prístup ako zúčastnených pedagógov, tak aj študentov, t. j. dôsledné priebežné sledovanie svojho zdravotného stavu a v prípade pochybností zrušenie svojej účasti na skúškach.

      Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje