• Hurá von s PlantNetom
     • Hurá von s PlantNetom

     • Foto

      Video

      Hurá von s PlantNetom je celoslovenský projekt, do ktorého sa zapojila aj naša škola pod vedením pani učiteľky Skálovej a Hečkovej a žiačok 2. ročníka Kristíny Krivdovej, Lenky Šprlákovej, Sophie Kočálkovej a Lenky Benckovej. Program sa zameriava, ako už názov naznačuje, na spoznávanie a mapovanie istej oblasti v blízkosti školy vybraného organizáciou Živica, ktorá je koordinátorom celého projektu. Nášmu tímu bolo pridelené územie Kubínskej hole a jej okolia. Počas roka sme absolvovali niekoľko webinárov s koordinátormi projektu, študentami a učiteľmi z iných škôl v rámci  celého Slovenska a aj francúzskym botanikom Pierom Bonettom.

      Našim hlavným nástrojom  je aplikácia PlantNet, do ktorej pridávame fotky či krátke videá rastlín, ktoré sa vyskytujú v našej oblasti a aplikácia nám na základe toho dokáže určiť ich názov v slovenčine aj latinčine . Z našich spoločných aktivít neskôr natočíme video, o ktorom nepochybujem, že pod dohľadom informatikárky bude  zaujímavé nielen vizuálne, ale aj obsahovo.

      Kvôli náročnej situácii, v ktorej sme sa ocitli nebolo jednoduché absolvovať aktivity v našej lokalite, napriek tomu sa niektorým členom tímu podarilo stretnúť a prispieť prvými rastlinkami. Veríme, že so zlepšujúcimi sa podmienkami sa čoskoro stretneme všetci a budú nás môcť navštíviť aj koordinátori projektu, s ktorými si budeme môcť vymeniť skúsenosti a nápady.

      Ak vás projekt zaujal aj vy si môžete veľmi jednoducho aplikáciu PlantNet nainštalovať do svojho mobilu úplne zadarmo a to aj v slovenskom jazyku. Vyvinuli ju francúzski vedci v roku 2009 a odvtedy sa používa v 180 krajinách sveta. Veríme,  že si prácu s ňou užijete rovnako ako my.

       

      Autorka článku: Lenka Šprláková II.A

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • 31. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ. Prebiehalo online cez  aplikáciu WEBEX. Situácia s pandémiou sa od konania okresného kola SOČ nezmenila, takže ani toto kolo nemohlo prebiehať prezenčne.

      Z okresného kola SOČ na kraj postúpilo 6 prác našich žiačok. Všetky mali možnosť zúčastniť sa prezentácií len vo svojho súťažnom odbore. Opäť obhajovali vlastnú prácu v trvaní 5 minút, a následne v 3 minútovej diskusii odpovedali na otázky porotcov .

      Na celoslovenské kolo SOČ postupujú prvé dve miesta. Naše žiačky Soňa Oriešková a Táňa Oriešková  z  III. A skončili so svojou prácou pod názvom Revolučný November 1989 na Orave na 3. mieste. Ostatné žiačky skončili vo svojom odbore na 4. mieste.

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

      Keďže napísanie SOČ si vyžaduje veľa úsilia, prípravy a času, uvádzame pár postrehov, účastníčok, ktoré zažili pri  písaní a obhajobách svojich prác.

      Nina Kolníková

      Je to skvelá skúsenosť a je úžasné vidieť aj iné práce a počuť otázky, ktoré sa komisia pýta a ako ostatní odpovedajú. Mala som trochu stres, aj keď online a z domu, ale mali ho aj ostatní. Ale inak je to naozaj super. Naozaj to stojí za vyskúšanie. Dozvedela som sa veľa nových vecí. Škoda je len, že sme neboli všetci osobne niekde, kde by sme sa zoznámili a porozprávali sa.

      Soňa Plančová

      Som veľmi rada, že som túto príležitosť využila a zúčastnila sa obhajoby SOČ. Myslím si, že to bola veľmi užitočná skúsenosť aj do budúcnosti, pretože nevieme, ako dlho budeme ešte v takejto situácii a čo všetko budeme musieť robiť online.

      Táňa a Soňa Orieškové

      V našej kategórii – história, filozofia a právne vedy, bolo odprezentovaných 11 prác SOČ. Väčšina prác bola zameraná na preskúmanie určitého historického obdobia očami ľudí, ktorí to zažili. Hodnotila nás komisia, ktorá mala naše práce podrobne preštudované a počas troch minút sa nás pýtala na vopred pripravené otázky.

      Nás osobne zaujali práce, ktoré postúpili na celoslovenské kolo SOČ. Na prvom mieste skončil študent, ktorý rozoberal osobný život a spomienky jeho rodáčky, ktorá bola židovka počas 2. svetovej vojny. Na druhom mieste skončila študentka, ktorá sa zamerala na preklad korešpondencie z francúzštiny a angličtiny jednej francúzskej princeznej, a tým chcela priblížiť jej osobný život.

      Naše odporúčania pre budúcich tretiakov SOČ-károv:

      Vyberať si hlavne témy, ktoré sú ešte málo preskúmané, nájsť si osobu, ktorá je pamätníkom daného obdobia, alebo rozobrať život menej známej osoby.

      Zamerať sa aj na prezentovanie práce. Dôležitá je jej forma, aby zaujala na prvý pohľad. Dôležité je tiež dobre si obhájiť prácu.

      Terézia Klocháňová

      Pri prezentovaní našich prác často nastávali technické problémy, problémy s premietaním prezentácie, s internetom.

      My sme mali jednu hodnotiacu komisiu, ktorá mala na starosti dve kategórie Životné prostredie a Stavebníctvo. Komisia pozostávala z troch členov. Všetci boli veľmi milí a vôbec som nepociťovala nejakú trému z prezentovania.

      Najčastejšia otázka, ktorú sa v diskusii pýtali, bola: či sme sa pokúsili  zviditeľniť našu prácu (či sme to dali na verejnosť). Tiež sa ma pýtali, koľko času mi zabrala výroba môjho výstupu z praktickej časti práce. Prikladám foto stromčeka.
      Komisia sa zameriavala hlavne na znenie práce. Všímali si celý obsah, zdroje, využitie v praxi... tak teda, ak má byť práca úspešná, musí mať fakt zmysel, využitie, riešenie nejakého problému a musí byť vypracovaná fakt precízne.

      Diana Strečoková

      Hodiny práce, zisťovania informácií, spracovávania, vyhodnocovania, prerábania, upravovania, vylepšovania a trošička zožratých nervov. Toto všetko predchádzalo obhajobe práce SOČ.

      Na prvý pohľad sa to všetko môže zdať odradzujúce, no ten pocit, keď pred ostatnými ľuďmi obhajujete svoju prácu, na ktorej ste tvrdo „ makali“, stojí zato.
      Preto sa nenechajte odradiť počiatočnými prekážkami, ale odvážne ich preskočte a tento pocit môžete zažiť aj vy!

      A ako si vybrať tému? Výber témy zohrával najdôležitejšie kritérium pre ďalší postup. Aktuálne témy, ktoré spoločnosť registruje, sú najhorúcejšími kandidátmi, ako sa dostať ďalej. V rámci diskusie je dôležité odpovedať na otázky pohotovo, aby ste ukázali dôveryhodnosť toho, že ste si na práci dali naozaj záležať, že ste v nej zorientovaný a vaše názory a argumenty máte zosúladené.

      Tatiana Sumegová

      Študenti z dolnokubínskeho, námestovského a tvrdošínskeho okresu obhajovali svoje práce, ktorých bolo dokopy 21. Prezentovalo sa podľa odborov, ktorých bolo zastúpených 7. Veľmi sa mi páčilo, v akej atmosfére sa celá súťaž niesla. Nebolo tam cítiť žiadne veľké napätie, práve naopak, skôr by som povedala, že to bolo také príjemne naladené. A určite to boli pre mňa aj dobré nové skúsenosti. Čo sa týka prác, každá bola niečím zaujímavá a originálna. Zas a znova ma presvedčilo, akí kreatívni dokážu byť mladí.

    • Príhovor riaditeľky školy ku Dňu učiteľov
     • Príhovor riaditeľky školy ku Dňu učiteľov

     •  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

      vzdelanie je najmúdrejšou investíciou a  hodnotou, ktorá sa nikdy nestráca.

      Ďakujem vám všetkým, ktorí odkaz Komenského napĺňate do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý a vzdelaný absolvent našej školy.

      Obraciam sa na Vás so svojím krátkym príhovorom. Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou a zanietenosťou denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“

      Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete. Tento deň by mal byť dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.

      Dovoľte mi, aby som sa Vám v mene svojom ako aj v mene vedenia Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne poďakovala za Vašu prácu v prospech školy, ochotu pomôcť a poradiť a v neposlednom rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady, ktoré vo významnej miere prispeli k tomu, že škola je vnímaná v pozitívnom svetle.

      V tejto, nie  pre nás ľahkej dobe, keď každý človek  potrebuje pomoc,  dobré a úprimné slovo a povzbudenie a keď školy a rôzne ďalšie inštitúcie sú zatvorené, človek má čas trochu sa zamyslieť aj nad svojím životom, pospomínať si na svojich učiteľov.  Učiteľ by mal byť vždy optimistom, ktorý svoj optimizmus prenáša aj na svojich žiakov, kolegov, rodičov a celkovo šíri okolo seba pokoj, porozumenie a lásku.

      Naša budúcnosť závisí od Vašej práce, máte v rukách moc, aby ste novú generáciu pripravili na vstup do spoločnosti a vyzbrojili ju vedomosťami a kvalitnými skúsenosťami.

      Vážené učiteľky a učitelia, prijmite, prosím, moje poďakovanie za záslužnú a obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o našu mládež. Zo srdca Vám prajem dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov a tiež dobrých a premýšľavých žiakov.

      Pri príležitosti Dňa učiteľov Vám želám veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu, nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, pracovných a osobných úspechov.

       

      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka

    • Celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
     • Celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači

     • V online priestore sa v dňoch 23. až 25. marca 2021 uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači. V kategórii wordprocessing profesionálne spracovanie informácii na počítači si postup cez školské a krajské kolo, vďaka výborným výsledkom vybojovali naši dvaja študenti štvrtého ročníka. 

      Na celoslovenskom kole sa Monika Kaukičová IV. B umiestnila na  9. mieste a Rastislav Bomba IV. A na 11. mieste. Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

    • Informácia k vzdelávaniu od 08. 03. 2021
     • Informácia k vzdelávaniu od 08. 03. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že od 08. 03. 2021 prechádzame na dištančný spôsob výučby žiakov 4. ročníka z dôvodu zaradenia okresu do čiernej zóny a na základe odporúčania RÚVZ v Dolnom Kubíne.

      Ing. Antónia Bedleková
      zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie

    • Girl´s Day 2021
     • Girl´s Day 2021

     • Girl’s Day, celosvetový deň žien v IT je opäť tu! Každoročne sa koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI, tento rok to vychádza na 22. 04. 2021

      Viac info: TU

     • Kontraktačný deň cvičných firiem

     • Dňa 11. 3. 2021 sa naše cvičné firmy Deli - truck, s.r.o., c.f. a CK Oraving, s.r.o., c.f. zúčastnili na Kontraktačnom dni cvičných firiem Východ  2021 v Porade.
      Spomedzi  21 zúčastnených firiem, sme získali umiestnenie:
      Logo a slogan   -  5. miesto Deli-truck, s.r.o., c.f.
      Logo a slogan   -  6. miesto CK Oraving, s.r.o., c.f.
      Katalóg - 13. miesto CK Oraving, s.r.o., c.f.  Ďakujeme žiakom a pani Pukáčovej za aktívnu prácu v cvičnej firme.

     • Školské kolo SOČ

     • Tento rok prebiehalo školské kolo SOČ netradične. Rovnako ako všetko v našom terajšom živote, aj táto súťaž  pod vplyvom momentálnej situácie prebehla online. V pondelok 1. marca 2021 postúpilo  8 prác z triednych kôl III. A a III. B triedy. Tejto súťaže sa zúčastňujú žiaci 3. ročníka, v ktorom sa SOČ-ka píše na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

      Témy prác boli z rôznych odborov. Žiaci mali vyhradených 8 minút na obhajobu vlastnej práce prostredníctvom prezentácie cez ZOOM.

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 11. marca 2021, postúpilo 5 prác. Všetkým želáme veľa úspechov.

    • Informácie k otvoreniu školy od 22. 02. 2021
     • Informácie k otvoreniu školy od 22. 02. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme  Vám,  že od 22. 02. 2021 začíname s prezenčným spôsobom výučby  žiakov 4. ročníka. Vyučovanie začína ráno 7.30 hod. Rozpis rozvrhu Vám bude zaslaný prostredníctvom systému Edupage.

      Podmienkou otvorenia školy je pretestovanie žiakov 4. ročníka a zamestnancov školy.  Vhodný termín testovania pred nástupom do školy je od 19. 02. 2021 do 21. 02. 2021, prosíme žiakov aby sa testovali v zriadených MOM v jednotlivých mestách, alebo v mieste svojho bydliska, pretože škola nebude zabezpečovať testovanie.

      Školská jedáleň bude otvorená od pondelka 22. 02. 2021 – prihlasovať sa môžete prostredníctvom stravovacieho systému cez web školy alebo prostredníctvom e-mailu: skolskajedalenoadk@gmail.com  - potrebné je  uviesť meno, priezvisko a dátum požiadavky na stravu.

      Cudzí stravníci a žiaci vzdelávajúci sa dištančne, zatiaľ (až do odvolania), nemajú nárok na stravovanie v školskej jedálni.

      Školský internát nebude poskytovať svoje služby.

      Pri ceste do školy svoj pohyb žiaci  preukazujú okrem iného  aj výpisom z vysvedčenia.

      V prípade nejasností kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

      Ing. Antónia Bedleková
      zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie

     • 2% dane z príjmu

     • Milí rodičia, priatelia našej školy.

      V mene neziskovej organizácie Ekonóm, ktorého cieľom je podporovať aktivity žiakov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, Vás chcem požiadať o darovanie 2% z dane z príjmu.

      NO Ekonóm aj vďaka Vašim príspevkom pomáha vytvoriť pre žiakov program a organizovať aktivity nad rámec školského vzdelávacieho programu – finančne podporuje exkurzie, spolupodieľa sa pri podávaní a realizácii malých projektov, odmeňuje úspešných žiakov, spolufinancuje nákup odbornej literatúry, zabezpečuje kultúrne podujatia a podporuje dobrovoľnícku aktivitu žiakov.
      Verím, že aj v tomto kalendárnom roku, spolu s Vami, dokážeme robiť dobré veci v prospech Vašich detí.


      S úctou a vďakou

      Ing. Michal Batuna

      riaditeľ NO Ekonóm pri OA DK 

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%(3/) zaplatenej dane 2020

      Vyhlásennie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2020

    • Postup na slovenské kolo v spracovaní informácií na počítači
     • Postup na slovenské kolo v spracovaní informácií na počítači

     • V mesiaci február sa tradične organizuje krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. V školskom roku 2020/2021 sa súťaž uskutočnila online.

      Naši študenti, pod vedením Mgr. Jána Pilka a Mgr. Tatiany Antalovej v disciplíne wordprocesing získali výborné umiestnenie:

      1. miesto - Monika Kaukičová, IV. B,  percento dosiahnutých bodov  92,19 %

      2. miesto - Rastislav Bomba, IV. A, percento dosiahnutých bodov  84,68 %

      Obidvaja študenti postupujú na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v marci. Študentom gratulujeme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov v celoslovenskom kole.

     • Úspech cvičnej firmy CK Oraving na veľtrhu v Žatci

     • CF CK Oraving s.r.o., c. f. sa zúčastnila pod vedením pani Martiny Pukáčovej na 8. regionálnom veľtrhu firiem v Žatci dištančnou formou. Spomedzi 61 českých a slovenských firiem sme sa umiestnili nasledovne:

      5. miesto - súťaž o Najlepšiu webovú stránku
      27. miesto - súťaž o Najlepší leták
      33. miesto - súťaž o Najlepšie logo

      Ďakujeme za  reprezentáciu.

    • Opustil nás kolega Zoroslav Gajdoš
     • Opustil nás kolega Zoroslav Gajdoš

     • Smútočné oznámenie o úmrtí kolegu Zoroslava Gajdoša

      Dňa 21. februára 2021 nás opustil kolega Zoroslav Gajdoš, ktorý pracoval na našej škole ako pedagóg. Pána Gajdoša si budú kolegovia a priatelia pamätať ako obetavého a priateľského človeka.

      Venujme mu tichú spomienku. 

      Česť jeho pamiatke!

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že žiaci 4. ročníka budú naďalej v období od 08. 02. 2021 do 12. 02. 2021 pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.

      Návrat do školy po jarných prázdninách bude závisieť od vývoja pandemickej situácie a bude Vám s predstihom oznámený.

     • Maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021

     • Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04. 01. 2021 sa maturitné skúšky upravujú v školskom roku 2020/2021 takto:

      1. Externá časť maturitnej skúšky sa ruší, konkrétne z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika.
      2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (konkrétne slohová práca z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a esej z cudzích jazykov) sa uskutoční v termíne od 12. 04. 2021. Presný termín určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31. 03. 2021.
      3. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 20. 04. - 22. 04. 2021.
      4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  - uskutoční sa v termíne od 24. 05. - 28. 05. 2021,   z predmetov-  slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk – anglický jazyk, teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
     • Pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19?

     • Aj v tomto náročnom období sú v poradenských zariadeniach tímy odborníkov - psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, ktorí podľa potrieb rodiča, dieťaťa/žiaka, klienta, v súčasnosti dištančnou formou, zabezpečujú odborné konzultácie, poradenstvo, krízovú intervenciu, terapiu, preventívne aktivity.

      • Krízová linka pomoci – internetová poradňa pre mladých - nonstop, anonymne, bezplatne
       https://ipcko.sk/mapa-pomoci/linky-pomoci/
      • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín
       e-mail: cpppapdk@gmail.com., prevencia@cpppapdk.sk
      • Linka detskej istoty – www.ldi.sk
    • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • 20. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré v tomto roku prebiehalo formou online testu. Našu školu reprezentovali dve žiačky tretieho ročníka, Tatiana Pikošová a Klaudia Gavendová. Obom žiačkam sa výborne darilo a postúpili do krajského kola. Dievčatám blahoželáme.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje