• Prijímacie skúšky a maturitné skúšky
     • Prijímacie skúšky a maturitné skúšky

     • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť MS, teda „ústne maturity", by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

      Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 15.04.2020 umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia. V aktuálnej situácii je však potrebné dodržiavať jasne stanovené a prísne pravidlá. 

      SKÚŠOBNÁ KOMISIA:

      ►   musí realizovať skúšky v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.), 

      ►   vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m, 

      ►   každý skúšajúci musí byť chránený rúškom, používať vlastné písacie potreby, obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.), vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

       

      ŠTUDENTI:

      ►   v rámci maturít musia byť študenti pozývaní iba po jednom; v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch je potrebné dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu), 

      ►   v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov, 

      ►   každý študent musí byť chránený rúškom, 

      ►   používať vlastné písacie potreby, 

      ►   obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, 

      ►   vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami, 

      ►   priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.).

       

      MERANIE TEPLOTY, GRATULÁCIA BEZ TRADIČNÉHO PODANIA RÚK

      ►   pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov 

      ►   v priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. 

      ►   po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať. 

      ►   gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk


      O D Ô V O D N E N I E

      Vzhľadom na blížiace sa termíny riadneho vykonávania prijímacích skúšok a ukončovania vzdelávania na stredných školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo hlavného hygienika SR o súčinnosť pri ich zabezpečení.

      Potreba zaviesť čo najprísnejšie protiepidemické opatrenia vyplynula z aktuálnej situácie v súvislosti so šírením infekcie COVID-19. Tieto opatrenia boli vypracované a ich platnosť je vymedzená striktne na časové obdobie konania prijímacích a maturitných skúšok v čase trvania epidémie, spôsobenej infekciou COVID 19.

      Účelom týchto opatrení je zabránenie eventuálneho prenosu uvedenej infekcie medzi pedagógmi a študentmi počas konania skúšok, nakoľko ide o vysoko kontagiózne ochorenie, šíriace sa formou kvapôčkovej infekcie. Efektivita navrhovaných opatrení bude zaručená iba pri ich dôslednom dodržiavaní.

      Ďalším z predpokladov úspešnosti prijatých opatrení je zodpovedný prístup ako zúčastnených pedagógov, tak aj študentov, t. j. dôsledné priebežné sledovanie svojho zdravotného stavu a v prípade pochybností zrušenie svojej účasti na skúškach.

      Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

       

    • SOČ 2020 - 3. miesto v krajskom kole
     • SOČ 2020 - 3. miesto v krajskom kole

     • Žiačky Sára Sivčáková a Denisa Šubjáková z III. B triedy získali 3. miesto v krajskom kole 42. ročníka SOČ, ktoré sa konalo dištančne na SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

      Dievčatá súťažili s prácou s názvom Spracovanie odpadového dreva, v odbore 16 Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

    • Ekonomická olympiáda - postup do celoslovenského kola
     • Ekonomická olympiáda - postup do celoslovenského kola

     • Dňa 7. februára 2020 sa v priestoroch Žilinskej univerzity konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Za našu školu sa krajského kola zúčastnili tri žiačky – Fajberová Natália, Klimeková Simona z III.B triedy a Ovšáková Mária z III.A triedy.

      Celkový počet súťažiacich bol 6 500 žiakov. Do celoslovenského kola sa prebojovala do zoznamu najlepších ekonómov a ekonómiek Slovenska prvá 50-ka.  Z našich žiakov postúpila Simona Klimeková  z III. B, umiestnila sa na 15. mieste. K tomuto veľkému úspechu gratulujeme!

      Finále Ekonomickej olympiády naplánované na 29. apríla 2020 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave je predbežne zrušené. Tento termín žiaľ nie je uskutočniteľný, keďže aj Ekonomická univerzita prerušila prezenčnú formu výučby do 30. mája.  Zvažuje sa  finále Ekonomickej olympiády presunúť na jún alebo september 2020.   

    • Poradenské call centrum rezortu školstva
     • Poradenské call centrum rezortu školstva

     • Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00h do 16:00h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

      Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu. So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

      • oblasť slovenského jazyka a literatúry,
      • oblasť cudzích jazykov,
      • oblasť matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov,
      • oblasť humanitných predmetov,
      • oblasť vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
      • oblasť predprimárneho vzdelávania,
      • oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín,
      • oblasť učebníc.

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje