• Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

      dovoľte mi prihovoriť sa Vám takto netradične pri príležitosti nášho sviatku - Dňa učiteľov.

      V marci si tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa k jeho myšlienkam „... aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou, kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy.“

      Deň učiteľov je dňom našej stavovskej hrdosti, uznania našej práce a ocenenia. Učiteľ učí svojich žiakov milovať život a  konať dobro.

      Z príležitosti  Dňa učiteľov Vám v mene vedenia školy ďakujem za Vašu zodpovednú a obetavú prácu a
      najmä prajem veľa síl.

      Dnes prežívame mimoriadne obdobie, kedy viac ako inokedy ide do popredia ľudskosť, dobro a vzájomná pomoc. Prajem vám pevné zdravie,  radostnú myseľ a vzájomnú empatiu. Dávajme si ciele, ktorých naplnenie dovidíme a ktoré nás budú tešiť.

      Myslím na našich bývalých kolegov, ktorých vždy radi privítame medzi nami a na ktorých prácu nadväzujeme. Verím, že sú všetci zdraví a plní síl.

      Ja osobne ďakujem všetkým učiteľom, ktorí ma učili a pomohli mi byť tam, kde som dnes.

      Vilma Janotíková, riaditeľka školy

     • Opatrenia MŠVVaŠ SR - aktuálne informácie

     • Opatrenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR proti šíreniu koronavírusu zo dňa 24.03.2020.

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

      „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      Minister v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

      Rovnako bola spustená  nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

      „Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať,“ vyhlásil minister Branislav Gröhling.

      Minister školstva bude po novom môcť v jednoznačne vymedzených situáciách rozhodnúť o termínoch prijímacích skúšok a maturitných skúšok mimo termínov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu to včera schválili poslanci Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní vládnou novelou školského zákona.

      "Skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná operatívna reakcia príslušných subjektov (ministerstva, okresných úradov v sídle kraja, riaditeľov) v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly," uvádza sa v predkladacej správe návrhu.

      Minister školstva, vedy výskumu a športu SR Branislav Gröhling potvrdil rozhodnutie posunúť termín podávania prihlášok na stredné školy a nadväzne aj termíny prijímacích skúšok na SŠ a na obdobie ústnych maturít.

     • Dištančná forma vyučovania v dňoch 16. 3. - 27. 3. 2020

     • Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prerušuje na škole vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Žiaci sa budú vzdelávať formou samoštúdia prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Žiaci a zamestnanci školy zostávajú doma. Vyučovanie bude od 16. 3. - 27. 3.2020 prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci sú povinní sledovať v čase vyučovania elektronickú triednu knihu, priebežne sa pripravovať a spracúvať zadania, ktoré im vyučujúci pridelia. Vyučujúci ich budú hodnotiť. Vážení kolegovia, milí žiaci, prajem Vám pevné zdravie a verím, že sa čoskoro znova uvidíme v škole.         

      Vilma Janotíková, riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Informácie po ceste zo zahraničia

      Preventívne opratrenia

      V súvislosti s výskytom koronavírusu CIVID-19 vám sprostredkúvame informácie a odporúčania, zaslané zo Žilinského samosprávneho kraja:

      Je potrebné hlavne:

      -  Zachovať pokoj a nešíriť paniku.

      -  Obmedziť, resp.úplne sa vyhnúť cestovaniu do oblastí s potvrdeným výskytom ochorenia.

      - V prípade, že zamestnanec alebo žiak strávil počas posledného obdobia nejaký čas v krajine s výskytom ochorenia, je potrebné, aby takýto zamestnanec alebo žiak po dobu 14 dní pozorne sledoval svoj zdravotný stav a zvážil svoj pobyt vo väčšom kolektíve. V prípade objavenia príznakov respiračného ochorenia je nutné kontaktovať lekára telefonicky.

      -  Je viac než nevyhnutné dôsledne dodržiavať hygienické zásady!

                                                                                                                                         vedenie školy

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • V piatok 6. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo prezentácií Stredoškolskej odbornej činnosti. Kola sa zúčastnilo 7 prác žiakov 3. ročníka, v ktorom sa SOČ-ka píše na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

      Témy prác boli z rôznych odborov. Žiaci prezentovali práce pred porotou, ktorú tvorili aj študenti 4. ročníka – Danka Martvoňová, Tibor Konšťák a Simona Kurnotová. Pri hodnotení prác mohli aplikovať svoje postrehy z obhajoby SOČ, ktorej sa sami minulý rok zúčastnili.

      Do okresného kola postúpili nasledovné práce:

      Výroba tašky z tričiek  - Eliška Šuttá a Soňa Babečková z III. B

      Dvojdňový výlet na kolesách po Bielej Orave - Barbora Páterková a Dáša Páterková  III. B

      Spracovanie odpadového dreva  - Sára Sivčáková a Denisa Šubjáková III. B

      Architektúra slovenského slohu   - Matúša Jagelka a Klára Ilievová  III. B

      Želáme veľa šťastia pri ďalšej obhajobe v okresnom kole.

       

    • Basketbal
     • Basketbal

     • Dňa 4. marca 2020 sa naše žiačky zúčastnili kvalifikačného turnaja oravského regiónu v basketbale o postup na krajské kolo. V prvom zápase  sme jednoznačne dominovali a porazili hračky z Tvrdošína. S dobre zohraným družstvom  z Námestova sme prehrali,  takže nám unikol postup . Celkovo sme sa umiestnili na druhom mieste. 

    • Súťaž v spracovaní informácií na počítači
     • Súťaž v spracovaní informácií na počítači

     • Vo februári  sa naši žiaci zúčastnili 54. ročníka krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP) v SOŠ podnikania a služieb v Námestove. Súťažilo sa v troch disciplínach: písaní na počítači, úprave textu na počítači a v disciplíne wordprocessing.

      V disciplíne písanie na počítači, sa našej žiačke Eme Mihálovej (II. A), podarilo obsadiť pekné 6. miesto.

      V kategórii wordprocessing školu reprezentovali dvaja žiaci. Rastislav Bomba (III. A) a Monika Kaukičová (III. B).

      Súťažiaci v silnej konkurencii dosiahli výborné výsledky. Rastislav Bomba sa umiestnil na 1. mieste a Monika Kaukičová na 2. mieste.  Zo všetkých súťažiacich v krajských kolách postupuje 12 najlepších na celoslovenské kolo, ktoré sa tento rok uskutoční v marci  v Martine.

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu a postupujúcim prajeme v celoštátnom kole veľa úspechov.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje