• Základné informácie

    • Prihláška a odhláška internát - pdf

     Výchovný program

     Vnútorný predpis č. 08-2023 o podmienkach ubytovania v školskom internáte

     Kritéria prijatia do školského internátu

      
      
     Charakteristika školského internátu

     Školský internát je súčasťou Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne (ďalej len internát). Internát poskytuje výchovu, vzdelávanie a stravovanie pre  žiakov zo stredných škôl v meste. Ubytovacia kapacita je 90 miest. V internáte sú 4 výchovné skupiny. Internát je umiestnený v centre mesta v samostatnej budove. Jeho poloha umožňuje komfortný prístup ku všetkým dôležitým miestam, ako sú železničná a autobusová stanica, pošta, obchodné centrá, kultúrne a športové inštitúcie. Vzdialenosť od internátu ku školám, ktoré žiaci navštevujú im umožňuje nestrácať čas a energiu dlhým cestovaním, čo je obzvlášť výhodou v zimných mesiacoch.

     Internát prešiel v roku 2012 kompletnou rekonštrukciou. V budove je 30 trojposteľových izieb,  knižnica, 2 študovne, 3 spoločenské miestnosti, posilňovňa, kuchynka (vybavená kuchynským riadom, chladničkou, mikrovlnnou rúrou..). Na každom poschodí majú žiaci k dispozícii chladničku, rýchlovarnú kanvicu a mikrovlnnú rúru, ktoré slúžia na prípravu jednoduchých jedál a nápojov. Sprchy a sociálne zariadenia sú spoločné, ale každá izba má vlastné umývadlo. Súčasťou internátu je školská jedáleň (nachádza sa priamo v budove).
     Pre zabezpečenie kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti je školský internát vybavený počítačmi, laserovými tlačiarňami, mediálnymi nosičmi, športovým vybavením, a rôznorodým materiálom na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V každej izbe je prípojka na internet.
      
     Ciele a poslanie školského internátu
      
     Cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovanie je umožniť každému žiakovi:
     1. Zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov formou:
     • autonómnej zodpovednej prípravy na vyučovanie,
     • dobrovoľnej účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase orientovanej na rozvoj vedomostí, zručností a postojov získaných na vzdelávaní v škole.
     1. Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.
     2. Rozvíjať individuálne záujmy a potreby.
     3. Rozvíjať komunikačné kompetencie.
     4. Rozvíjať sociálne kompetencie.
     5. Rozvíjať občianske kompetencie.
     6. Rozvíjať kultúrne kompetencie.
     7. Rozvíjať talent a špecifické osobnostné schopnosti.
      
     Zameranie internátu:
      
     V internáte uznávame hodnoty humanizmu, spolupráce, zodpovednosti, autonómie a akceptácie. 
     Chceme byť internátom, v ktorom:
     • je realizované právo  na slobodu a sebarealizáciu žiakov,
     • je rozvíjané nadanie, talent a schopnosti každého jedinca,
     • sa ubytovaní žiaci cítia šťastne a spokojne,
     • vládne atmosféra vzájomnej úcty a rešpektu,
     • žiaci nájdu prostredie podpory a pomoci pri riešení študijných a osobných problémov,
     • nájdu bohatú ponuku činností na zmysluplné využitie voľného času,
     • sa žiaci naučia aktívnemu a tvorivému spôsobu života,
     • sú rodičia žiakov spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať na živote ŠI.
     Cena
      
     Platba za ubytovanie je 50,- € mesačne a uhrádza sa do 20. dňa mesiaca pred mesiacom ubytovania na účet č.: 7000482830/8180, IBAN: SK31 8180 0000 0070 0048 2830
      
     Ubytovacia kapacita školského internátu: 90
      
     Počet a identifikácia žiadateľov o ubytovanie: 0
      
     Aktuálna obsadenosť školského internátu k 01. 11. 2023:  90 žiakov
      
     Výkaz ziskov a strát za rok 2021 a rok 2022
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje