• Základné informácie o odbornej praxi

    • Odborná prax rozvíja odborné a praktické zručnosti žiakov 3. a 4. ročníka štúdia, nadväzuje na získané vedomosti a zručnosti z odborných predmetov a je súčasťou klasifikácie žiaka - samostatná známka na vysvedčení.

     Žiaci si zabezpečujú miesto výkonu praxe individuálne vo vopred stanovenom termíne v trvaní 10 pracovných dní.

     V prípade, že má žiak problém – nie je si schopný zabezpečiť miesto výkonu praxe sám, pomôže mu s umiestnením škola. Uprednostňuje sa umiestnenie žiakov v súkromných organizáciách, v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy /daňové úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne/ a v iných organizáciách /banky/, pričom je dôležité zameranie odbornej praxe – administratívne a ekonomické činnosti.

     Dokladom o uskutočnení praxe je Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe, ktorú dostane žiak v dvoch vyhotovenia pred začiatkom praxe. Obe zmluvy po vyplnení dá potvrdiť zamestnávateľovi a následne ich prinesie na potvrdenie do školy – odovzdá učiteľovi zodpovednému za odbornú prax na podpis riaditeľke školy.

     Každý žiak má na praxi prideleného zamestnanca povereného vedením praxe, ktorý žiakovi pomáha a koordinuje jeho činnosť. Žiaci počas výkonu odbornej praxe vypracujú Správu z odbornej praxe podľa pokynov k jej vypracovaniu. Po skončení odbornej praxe ju odovzdajú zodpovednému vyučujúcemu do 7 pracovných dní na vyhodnotenie. Správa z odbornej praxe je súčasťou maturitnej dokumentácie konkrétneho žiaka.

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje